ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติการจัดตั้งเนื้อที่และที่ตั้งในปัจจุบัน
         เป็นสถานศึกษาสังกัด สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2522 ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 5 โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2523 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2534 สถานที่จัดตั้งเลขที่ 324 หมู่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

พื้นที่ดำเนินการ
         วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้มอบพื้นที่จำนวน 23 ไร่ 1 งาน 27 วา ให้กับกรมอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งอาคารเรียน และในปี 2531 สถานศึกษาได้รับมอบที่ดินเพิ่มเติม โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลท่าสาย และประชาชนในท้องถิ่น โดยมอบพื้นที่อีก 2 ไร่ 1 งาน 92 วา ให้ทางวิทยาลัยฯ รวมเป็นพื้นที่ปัจจุบัน 25 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา

สถานที่ตั้ง
         วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 0 – 5377 – 4589 โทรสาร 0 – 5377 – 4584 
Website : www.cric.ac.th 
Email : cric.itc@gmail.com

พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะสภาพชุมชนโดยสังเขปดังต่อไปนี้
⇒ ทิศเหนือ จดถนนเชียงราย – เทิง กม.ที่ 3 ฝั่งตรงข้ามเป็นหมู่บ้านสินธานี 
⇒ ทิศใต้ จดชุมชนบ้านหนองยาว และวัดเวียงกลาง ตำบลท่าสาย
⇒ ทิศตะวันออก จดชุมชนบ้านหนองยาว 
⇒ ทิศตะวันตก จดหมู่บ้านสินธานี 3

ปรัชญา
         วิชาการก้าวไกล ใช้เวลาให้เกิดคุณ  ทักษะเด่นนำ คุณธรรมครองใจ

วิสัยทัศน์ [VISION]
         มุ่งจัดการศึกษา จากระดับรากหญ้าสู่สากล เติมปัญญาให้สังคม

พันธกิจ
         1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงาน
         2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยี ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานอาชีพ
         3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเพื่อการบริการสังคม
         4. สร้างผู้ประกอบการใหม่เพื่อการมีงานทำ