ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปกติ
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
       - สาขาวิชายานยนต์
       - สาขาวิชาเครื่องมือกล
       - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
       - สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
       - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
       - สาขาวิชาก่อสร้าง

  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
      - สาขาวิชาการบัญชี
      - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  3. ประเภทวิชาคหกรรม
      - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปกติ
  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
       - สาขางานเทคนิคยานยนต์
       - สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
       - สาขางานเติดตั้งไฟฟ้า

หลักสูตรที่เปิดสอนภายในเรือนจำจังหวัดเชียงราย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
       - สาขาวิชาเชื่อมโลหะ
       - เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน

  2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
       - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
1. คหกรรม
       - สาขางานการจัดการธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คู่ขนาน(พานพิเศษ,ห้วยสัก) 
1. อุตสาหกรรม
       - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์