คณะผู้บริหาร
    ผู้อำนวยการ    
   

นายเทพชัย ร่มโพธิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

   
           
    
นายยุทธพงษ์ แก้วพามา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 นายธีรพงษ์ พรหมเนตร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
           
    
นายประสิทธิ์ สุเดชมารค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา  
 นายศราวุธ ชูศรีโฉม
ตำแหน่ง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ