ครู-อาจารย์แต่ละแผนก

แผนกช่างยนต์แผนกวิชาช่างกลโรงงานแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผนกวิชาช่างไฟฟ้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์